En Organistry treballem en totes les fases del desenvolupament d'un procés per a la fabricació d'un principi actiu. Fem revisions de la bibliografia per estudiar la situació de patents d'un API i si la seva fabricació és viable podem donar pas al treball experimental, que inclou:

Desenvolupament de processos
  • Estudi de noves preparacions.
  • Avaluació de diferents rutes sintètiques i elecció segons rendiment, perfil d'impureses de l'API, cost i disponibilitat de les matèries primeres, simplicitat i impacte ambiental.
  • Estudi detallat dels paràmetres de reacció, de la connexió entre etapes, de la cristal·lització del producte final o de la seva resolució i de paràmetres que afecten al polimorfisme.
  • Identificació de paràmetres crítics i establiment dels seus marges de seguretat mitjançant experiments sota condicions d'estrès.
  • Suport analític des de l'inici del projecte.
  • Escalat i validació del procés en reactor (1-10 L).
  • Preparació dels estàndards de les impureses relacionades.

La comunicació amb els nostres clients és molt estreta. Hi mantenim reunions periòdiques i els subministrem informes recopilatoris del treball experimental, la qual cosa ens permet prendre decisions importants en conjunt, tenint en compte la visió del client i la seva manera de treballar a planta.

A la finalització del projecte enviarem un informe de transferència de tecnologia que inclou les operacions del procés, paràmetres crítics, controls de reacció, mètodes analítics desenvolupats, etc. La transferència de tecnologia també es pot fer de manera presencial reproduint el procés davant del client a la mateixa escala que els lots de validació i lliurant-li tota la documentació necessària.