Organistry proporciona serveis analítics independents o relacionats amb una síntesi a mida o desenvolupament d’un procés.

Fonamentalment som especialistes en cromatografia i el nostre treball inclou:

  • Desenvolupament de mètodes analítics de HPLC compatibles amb MS i reproducció de mètodes descrits en farmacopea.
  • Desenvolupament de mètodes Limit Test per impureses genotòxiques (GTIs) i altres impureses a nivell de traça.
  • Estudi de perfils d'impureses i caracterització per HPLC-MSn d'impureses desconegudas.
  • Identificació de productes de degradació observades en estudis d'estabilitat.
  • Anàlisi per HPLC quiral per determinar excés enantiomèric.

Satisfem les necessitats del seu laboratori, tant en el camp analític, com en el subministrament d'impureses dels seus APIs: les descrites en farmacopea (comercials o no comercials), noves impureses de degradació i qualsevol altre producte del seu interès.